Tổ chức bộ máy

* ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Ngọc Khoa Bí Thư   0913456796  nguyenngockhoa@quangtri.gov.vn
Dương Văn Hải Phó Bí Thư Thường trực   0834439979  duongvanhai.huonghoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Hữu Phó Bí thư   0967151456 nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn
 
* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Ngọc Khoa Chủ tịch     0913456796  nguyenngockhoa@quangtri.gov.vn
Trần Văn Bạch Phó Chủ tịch   0989791535  tranvanbach@quangtri.gov.vn
 
* UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Xuân Hữu Chủ tịch   0967151456 nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Châu Phó Chủ tịch   0983337556  nguyenthanhchau.huonghoa@quangtri.gov.vn
Trương Quang Vĩnh Ủy viên   0987075797  truongquangvinh@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Vinh Ủy viên   0912829078  
 
* ỦY BAN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THỊ TRẤN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Thị Hải Yến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   0919725456 tranthihaiyen2@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bá Luân Chủ tịch Hội Cựu chiến binh   0973362016  nguyenbaluan@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Phượng Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ   0944569434  buithiphuong@quangtri.gov.vn
Đinh Trường Hưng Chủ tịch Hội Nông dân   0985033959 dinhtruonghung@quangtri.gov.vn
Hoàng Anh Tuấn Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh   0969490777 hoanganhtuan3@quangtri.gov.vn
 
* CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN THỊ TRẤN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trương Quang Vĩnh Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự   0987075797  truongquangvinh@quangtri.gov.vn
Võ Thị Huệ Công chức Tài chính - kế toán   097976234  vothihue1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Loan Công chức Văn phòng - Thống kê   0975624787  nguyenthiloan.huonghoa@quangtri.gov.vn
Đặng Thị Phương Liên Công chức Văn phòng - Thống kê   0365224733 dangthiphuonglien@quangtri.gov.vn
Trương Nhật Luận Công chức Tư pháp - hộ tịch   0914213587 truongnhatluan@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Thanh Bình Công chức Tư pháp - hộ tịch   0918524414 phamthithanhbinh@quangtri.gov.vn
Hồ Chí Dũng Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường   0942142678 hochidung@quangtri.gov.vn
Lê Khánh Vũ Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường   0946654666 lekhanhvu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Công chức Văn hóa - xã hội   0966084123 nguyenthilan.huonghoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hà Phương Công chức Văn hóa - xã hội   0977402234 nguyenhaphuong@quangtri.gov.vn

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID