LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
06/4
Sáng (Thường xuyên trong tuần) Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tổ công tác liên ngành của thị trấn Tại các khối dân cư trên địa bàn thị trấn
7h00’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Khoa, Quynh, Vĩnh, Sắc, Loan, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Chiều 13h30’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Khoa, Quynh, Vĩnh, Sắc, Loan, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Thứ 3
07/4
Sáng 7h00’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Khoa, Quynh, Vĩnh, Sắc, Loan, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Chiều 13h30’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Khoa, Quynh, Vĩnh, Sắc, Loan, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Thứ 4
08/4
Sáng 7h00’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Khoa, Quynh, Vĩnh, Sắc, Loan, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Chiều 13h30’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Khoa, Quynh, Vĩnh, Sắc, Loan, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Thứ 5
09/4
Sáng 7h00’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Quynh, Anh, Vĩnh, Sắc, Phượng, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Chiều 13h30’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Quynh, Anh, Vĩnh, Sắc, Phượng, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Thứ 6
10/4
Sáng 7h00’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Quynh, Anh, Vĩnh, Sắc, Phượng, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
Chiều 13h30’: Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý các công việc cần thiết tại cơ quan Đ/c Quynh, Anh, Vĩnh, Sắc, Phượng, Thắm Trụ sở cơ quan thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID