LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
22/10
Sáng 8h00: Tham dự  giám sát của HĐND thị trấn tại khối 4 Đ/c Thanh Tại khối 4
9h00: Kiểm tra công trình kênh mương thủy lợi khối 5 Đ/c Vũ Tại khối 5
Chiều 14h00: Dự làm việc về  kiểm tra, xác minh việc xây dựng bờ kè và san lấp đất ảnh hưởng đến công trình cấp thoát nước theo phản ánh của Xí nghiệp cấp nước Khe Sanh Đ/c Thanh, Dũng Phòng TN-MT huyện
Thứ 3
23/10
Sáng 8h30: Dự buổi làm việc giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB của hộ bà Nguyễn Thị Chỉ và các vướng mắc từ Km2-Km5 đường Hùng Vương thuộc dự án GMS Đ/c Quynh, Vũ,
 theo giấy mời
Tại hiện trường các thửa đất bị thu hồi để thực hiện dự án
8h00: Tập huấn cập nhật kiến thức quản lý tài chính –ngân sách (05 ngày) Đ/c Sắc TP. Đông Hà
7h30: Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (01 ngày) Đ/c Thanh TP. Đông Hà
7h30: Dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp năm 2018 (04 ngày) Đ/c Bình TP. Đông Hà
Chiều 14h00: Dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn Đ/c Quynh, Vĩnh, Châu Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
24/10
Sáng 7h30: Dự thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 8 khóa XII Đ/c Vĩnh Hội trường UBND thị trấn
8h00: Tham gia thẩm định đơn vị văn hóa cấp huyện giai đoạn 2004-2018 Đ/c Thanh, Châu Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh
8h00: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NĐ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00: Tham dự giám sát của HĐND thị trấn tại khối 3A Đ/c Quynh Tại khối 3A
13h30: Tổ chức hòa giải về đất đai ở khối 2 Đ/c Thanh, Vũ, các làng liên quan, ông Trần Minh Phước Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
25/10
Sáng 8h00: Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn Hội đồng Nghĩa vụ QS thị trấn Hội trường UBND thị trấn
8h00: Dự họp tại Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa Đ/c Vũ Tòa án nhân dân
huyện Hướng Hóa
Chiều 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2019 Đ/c Quynh, Vĩnh, Luyện, Nhớ Hội trường Ban CHQS thị trấn
Thứ 6
26/10
Sáng 8h00: Tổ chức đối thoại trực tiếp về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình thuộc dựa án GMS trên địa bàn thị trấn Đ/c Quynh, Thanh, Vũ, Dũng, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Sinh hoạt Chi bộ cơ quan thị trấn Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan Hội trường UBND thị trấn
 
15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID