LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)           

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
08/11
Sáng  - 9h00p: Họp trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp xác minh thông tin công dân tiêm Covid-19 - Đ/c: Hữu, Vinh Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h00p: Dự Hội nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 - Đ/c: Hữu, Vĩnh Hội trường
BCHQS huyện
 - 14h00p: - Đ/c: Châu Phòng TN&MT
 - 14h00p: Họp đoàn giám sát HĐND TT - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Hội trường UBND TT
 - 14h00p: Làm việc với Đoàn kiểm tra Quỹ bảo vệ rừng - Đ/c: Vũ Phòng làm việc
 CC ĐC-XD
Thứ ba
09/11
Sáng  - 7h30p: Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự - Hội đồng NVQS TT Hội trường UBND TT
 - 8h00p: Giám sát chuyên đề của HĐND TT về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Nhà HTCĐ Khối 1
Chiều  - 14h00p: Giám sát chuyên đề của HĐND TT về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Nhà HTCĐ Khối 2
 - 14h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân (lần 2) - Đ/c: Hữu, Vũ Hội trường UBND TT
Thứ tư
10/11
Sáng  - 8h00p: Giám sát chuyên đề của HĐND TT về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Nhà HTCĐ Khối 3A
Chiều  - 14h00p: Giám sát chuyên đề của HĐND TT về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Nhà HTCĐ Khối 3B
 -15h00p: Họp HĐND huyện (Kỳ họp chuyên đề) - Đ/c: Yến Hội trường
UBND huyện
Thứ năm
11/11
Sáng  - 8h00p: Giám sát chuyên đề của HĐND TT về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Nhà HTCĐ Khối 4
   - 8h00p: Làm việc liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn - Đ/c: Hữu, Vũ, Dũng Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h30p: Họp bàn phương án công tác GPMB đất của Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm - Đ/c: Hữu, Vũ Ban QLDA huyện
 - 14h00p: Giám sát chuyên đề của HĐND TT về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Nhà HTCĐ Khối 5
Thứ sáu
12/11
Sáng  - 8h00p: Giám sát chuyên đề của HĐND TT về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Nhà HTCĐ Khối 6
Chiều  - 14h00p: Giám sát chuyên đề của HĐND TT về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 - Đ/c: Khoa, Bạch, Tuấn, Loan, Huệ Nhà HTCĐ Khối 7
Thứ bảy
13/11
Sáng - 8h00p: Dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc Khối 5 - Đ/c: Thiệu Khối 5
- 8h00p: Dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc Khối 7 - Đ/c: Yến Khối 7
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
14/11
Sáng  - 8h00p: Dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc Khối 1 - Đ/c: Yến Khối 1
   - 8h00p: Dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc Khối 2 - Đ/c: Tuấn Khối 2
   - 8h00p: Dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc Khối 3A - Đ/c: Thiệu Khối 3A
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID