DANH MỤC 83 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND THỊ TRẤN KHE SANH

Thứ sáu - 29/11/2019 14:00

STT Tên thủ tục hành chính QĐ ban hành Ghi chú
1. Lĩnh vực Nuôi con nuôi
1 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước QĐ 759/2017  
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước QĐ 2330/2019  
2. Lĩnh vực Hộ tịch
1 Đăng ký khai sinh QĐ 759/2017  
2 Đăng ký kết hôn  
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con  
4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con  
5 Đăng ký khai tử  
6 Đăng ký khai sinh lưu động  
7 Đăng ký kết hôn lưu động  
8 Đăng ký khai tử lưu động  
9 Đăng ký giám hộ  
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ  
11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch  
12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  
13 Đăng ký lại khai sinh  
14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân  
15 Đăng ký lại kết hôn  
16 Đăng ký lại khai tử  
17 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch  
18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  
19 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  
3. Lĩnh vực Hành chính tư pháp
1 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) QĐ 759/2017  
2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
6 Chứng thực di chúc  
7 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản  
8 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  
9 Cấp bản sao từ sổ gốc QĐ 2330/2019  
10 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  
4. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học QĐ 612/2019
ngày 22/3
 
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại  
4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  
5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng QĐ 1624/2016  
2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở  
3 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế  
4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật  
5 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp đối tượng trẻ em  
6 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  
7 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn QĐ 830/2018  
6. Lĩnh vực Người có công
1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ QĐ 1624/2016  
2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi  
7. Lĩnh vực Đất đai
1 Hòa giải tranh chấp đất đai QĐ 2614/2018  
8. Lĩnh vực Môi trường
1 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường QĐ 1215/2016  
2 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu được ủy quyền)  
9. Lĩnh vực Gia đình
1 Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm QĐ 455/2019
Ngày 05/3/2019
 
2 Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa  
10. Lĩnh vực Thể dục thể thao
1 Công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở QĐ 1135/2016  
11. Lĩnh vực Thư viện
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản QĐ 1135/2016  
12. Lĩnh vực Tiếp công dân
1 Tiếp công dân QĐ 2549/2016  
13. Lĩnh vực Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh
1 Xử lý đơn QĐ 2549/2016  
14. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu QĐ 2549/2016  
15. Lĩnh vực Giải quyết tố cáo
1 Giải quyết tố cáo QĐ 2549/2016  
16. Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
1 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường QĐ 2919/2018  
17. Lĩnh vực Tôn giáo
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng QĐ 1608/2018  
2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  
3 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung  
4 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã  
5 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác  
6 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung  
18. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị QĐ 1458
Ngày 11/6/2019
 
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề  
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất  
4 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  
5 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình  
19.Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật    
1 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật QĐ 2546 ngày 30/10/2018  
2 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật  
20. Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở    
1 Công nhận hòa giải viên QĐ 2546/2018  
2 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải  
3 Thôi làm hòa giải viên  
4 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên  
21. Lĩnh vực Thủy lợi    
1 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) QĐ 1442/2019
Ngày 11/6/19
 
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã QĐ 571/2019  
3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã  
22.Lĩnh vực Lễ hội    
1 Thông báo tổ chức lễ hội QĐ 2613/2018  
23. Lĩnh vực Phòng chống thiên tai    
1 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai QĐ 1442/2019  
2 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung ban đầu  
3 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh  
24. Lĩnh vực Trồng trọt    
1 Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa QĐ 1442/2019  
25. Lĩnh vực Đa dạng sinh học    
1 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích QĐ 1460 ngày 11/6/2019  
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID