Lĩnh vực Hộ tịch

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Lĩnh vực Hộ tịch

Đăng ký giám hộ

Lĩnh vực Hộ tịch

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Lĩnh vực Hộ tịch

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Lĩnh vực Hộ tịch

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Lĩnh vực Hộ tịch

Đăng ký kết hôn

Lĩnh vực Hộ tịch

Đăng ký khai tử

Lĩnh vực Hộ tịch

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Lĩnh vực Gia đình

CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Chứng thực di chúc

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID