Website thị trấn Khe Sanh

http://thitrankhesanh.quangtri.gov.vn


Lĩnh vực Hộ tịch

Đăng ký chấm dứt giám hộ
 • MỤC ĐÍCH
 • Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.
 • PHẠM VI
 • Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ trên địa bàn thị trấn Khe Sanh.
  Trách nhiệm áp dụng: Cán bộ-công chức, bộ phận liên quan thuộc UBND thị trấn Khe Sanh.
  STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 •  
 • Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ
   
 • TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  - Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.
 • ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 • TTHC: Thủ tục hành chính
  UBND: Ủy ban nhân dân
 • NỘI DUNG QUY TRÌNH:
 • 5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
    - Việc giám hộ chấm dứt khi:
  + Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
  + Người được giám hộ chết.
  + Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
  + Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.
  * Người giám hộ được chấm dứt, thay đổi trong các trường hợp sau:
  - Người giám hộ không còn đủ các điều kiện làm người giám hộ theo quy định pháp luật.
  - Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích; tổ chức giám hộ chấm dứt hoạt động.
  - Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ.
  - Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.
  - Khi đăng ký chấm dứt giám hộ và thay đổi giám hộ, người giám hộ và người được giám hộ đều phải có mặt
  5.2 Thành phần hồ sơ
    * Giấy tờ phải xuất trình
  - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ.
  Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
  - Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký giám hộ (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).
  * Giấy tờ phải nộp
  - Đối với đăng ký chấm dứt giám hộ thì nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự;
  - Đối với đăng ký thay đổi giám hộ thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới;
  - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký chấm dứt giám hộ. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.
  5.3 Số lượng hồ sơ
    01 bộ
  5.4 Thời gian xử lý
    02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND thị trấn Khe Sanh
  5.6 Lệ phí
    Không.
  5.7 Quy trình xử lý công việc
  TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
  B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
  B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
  Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
  Nếu hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1/2 ngày làm việc  
  Phiếu tiếp nhận hồ sơ
  B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và bổ sung nội dung ở Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ
  Đồng thời ghi chép vào Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ
  Công chức Tư pháp – hộ tịch 01 ngày làm việc Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ
  B4 Ký duyệt Lãnh đạo UBND 1/2 ngày làm việc Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ
  B5 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
  5.8 Cơ sở pháp lý
    - Bộ Luật dân sự;
  - Luật hộ tịch năm 2014;
  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
  - Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
  - Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
  - Công văn số 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực-Bộ Tư pháp.
    Lưu ý:
  + Sổ hộ tịch phải được viết bằng mực tốt, cùng một màu mực.
  + Nội dung ghi chép ở Sổ hộ tịch phải đầy đủ được thực hiện theo thông tư 15/2015/TT-BTP và hướng dẫn sử dụng ở trang đầu tiên của Sổ.
  + Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.
  + Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó.
  + Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.
   
 • BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
 • TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 •  
 •   Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ
   
 • HỒ SƠ CẦN LƯU
 •  
  TT Tên hồ sơ
 •  
 • Phiếu tiếp nhận hồ sơ
 •  
 • Hồ sơ theo mục 5.2
  Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.