Hướng Hóa ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu - 10/07/2015 15:16

Phát huy thành quả đạt được, trong những năm qua, huyện Hướng Hoá tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới".

Hướng Hóa ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hướng Hóa ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hướng Hóa là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Trị, với dân số trên 9 vạn người, gồm 3 dân tộc anh em Vân Kiều, Pa Cô, Kinh cùng sinh sống. Là mảnh đất anh hùng đã gánh chịu nhiều bom đạn, đau thương mất mát trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, một thời gian dài sau khi hòa bình lập lại, Hướng Hóa vừa hàn gắn vết thương chiến tranh vừa bắt tay xây dựng quê hương để có được diện mạo như ngày hôm nay. Hơn 45 năm sau ngày giải phóng, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã tập trung đẩy nhanh tốc độ xây dựng, phát triển huyện nhà, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các chính sách dân tộc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển mạnh; những phong tục tập quán cũ, lạc hậu dần được xoá bỏ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bược được nâng lên. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tập trung xây dựng nông thôn mới và đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, khai thác tiềm năng lợi thế của khu thương mại đặc biệt Lao Bảo.
     Đạt được những thành quả đó, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng chung của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc anh em trên khắp các bản làng của huyện chính là việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong nhiều năm qua, huyện Hướng Hoá đã thực hiện tốt việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phục vụ tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; Thúc đẩy thực hiện đầy đủ các chương trình trọng tâm về mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Chương trình 134, 135; Chương trình định canh định cư, nước sạch; Chương trình kiên cố hoá trường lớp học; Chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và nhiều Chương trình thiết thực khác. Tranh thủ các chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh và các dự án của các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức tập huấn và nhân rộng các mô hình ứng dụng khác nhau như: mô hình giống cây trồng vật nuôi năng suất cao và các mô hình canh tác bền vững trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh từng bước đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như cải tạo giống cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong việc nâng cao trình độ thâm canh tăng vụ... năng suất một số cây trồng tăng lên rõ rệt.
     Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước, công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ của huyện Hướng Hoá được thường xuyên chú trọng, đội ngũ trí thức trên địa bàn huyện đã tăng nhanh về số lượng và chất lượng; các lĩnh vực khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức trong huyện đã phát triển nhanh, trở thành nhu cầu tất yếu, là động lực quan trọng trong hội nhập kinh tế của hành lang kinh tế Đông Tây; từng bước hội nhập kinh tế toàn cầu, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; góp phần quan trọng vào sự phát triển khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và xây dựng nông thôn mới trong huyện.
     Tranh thủ các chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh và các dự án của các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức tập huấn và nhân rộng các mô hình ứng dụng khác nhau như: mô hình giống cây trồng vật nuôi năng suất cao và các mô hình canh tác bền vững trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh từng bước đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như cải tạo giống cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong việc nâng cao trình độ thâm canh tăng vụ... năng suất một số cây trồng tăng lên rõ rệt.
     Làm tốt công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu khoa học kỹ thuật, những ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho nhân dân; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn về các nội dung: Tăng cường sự tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững của dự án Plan cho 10 xã phía nam huyện; Chương trình Phát triển vùng, bảo vệ môi trường và chương trình “phục hồi và tái sử dụng các vùng đất bị rải chất độc hóa học để phát triển nông nghiệp trên vùng đất dốc” của huyện. Hiện nay đang phối hợp với Viện điều tra quy hoạch nông nghiệp Việt Nam xây dựng mô hình canh tác bền vững trên đất dốc ở vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học trong 02 năm 2012-2013 tại thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của Liên hiệp Hội Quảng Trị về tổ chức và hoạt động của Hội Khoa học và Kỹ thuật; Nội dung và phương pháp hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; Nội dung, phương pháp đề xuất đề tài khoa học kỹ thuật, quản lý các ngành và huyện thị trong tỉnh. Tham gia và chuẩn bị một số nội dung liên quan đến nhiều Hội thảo của tỉnh, trong đó có 02 Hội thảo quan trọng: "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị" và "Thông tin kết quả, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại Quảng Trị có hiệu quả thiết thực cho thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn 2010 - 2020".
     Chủ động nghiên cứu, đề xuất đúng những vấn đề, nội dung tư vấn và tập hợp đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm để tham gia các nhiệm vụ “tư vấn, phản biện và giám định xã hội” trong huyện một cách khách quan và khoa học nhằm thực hiện tốt nội dung này theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Thành lập Ban tư vấn, phản biện và giám định xã hội để tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp cho các dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan; quy hoạch, kế hoạch hàng năm của các xã, thị trấn trong huyện; góp phần định hướng đúng đắn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng và hiệu quả. Tham gia các lớp tập huấn, đào tạo của Liên hiệp Hội về kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Ban tư vấn, phản biện của Hội và những người tham gia trực tiếp đến nội dung này.
     Tổ chức nhiều Hội thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo công nghệ kỹ thuật tại huyện, cử UBND xã Hướng Phùng và Công ty TNHH một thành viên Vương Thái (Hướng Phùng) tham gia 02 đề tài cấp tỉnh: "Áp dụng những tiến bộ Khoa học kỹ thuật mới trong canh tác cà phê chè Catimor ở xã Hướng Phùng" "Chế biến cà phê Catimor sạch, chất lượng cao thương hiệu Khe Sanh - Hướng Phùng phục vụ người tiêu dùng trong nước nâng cao thu nhập cho Công ty và nông hộ". Qua Hội thi sáng tạo kỹ thuật đã động viên khuyến khích đội ngũ trí thức, cán bộ kỹ thuật hăng hái tham gia, có tác động tích cực đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật với cây cà phê Catimor tạo ra sản phẩm xuất khẩu chủ lực trên địa bàn xã Hướng Phùng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới.
     Tăng cường đội ngũ trí thức, cơ cấu đội ngũ cân đối giữa các ngành và lĩnh vực đào tạo. Nâng cao tỷ lệ trí thức, đào tạo, thu hút, đãi ngộ các chuyên gia giỏi, hòa nhập với yêu cầu sử dụng ở các ngành lĩnh vực quan trọng như khối sản xuất kinh doanh chế biến nông sản, thương mại, du lịch, dịch vụ. Xây dựng Hội khoa học kỹ thuật huyện - là cơ quan đầu mối tập hợp và phối hợp với các phòng ban, hướng dẫn các quy trình công nghệ sinh học, sử dụng phân bón vi sinh giá rẻ và phân bón lá trên cây trồng, nhất là hướng dẫn nông dân các xã vùng trồng cà phê trong quá trình chăm sóc cà phê chè Catimor trồng mới và tái canh đạt năng suất, chất lượng cao và bền vững. Hội phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh để đưa quy trình công nghệ ứng dụng điều tiết quá trình sinh tổng hợp Etylen nội bào nhằm kéo dài thời gian bảo quản chuối tươi sau thu hoạch ở Công ty TNHH Tuấn Tùng và nông dân các xã Tân Long, Tân Thành, thị trấn Lao Bảo và các xã vùng Lìa.
     Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đề xuất và thực hiện đề tài nghiên cứu cấp tỉnh liên ngành hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp điều tra, đánh giá hiện trạng công nghệ chế biến cà phê chè tại Hướng Hóa nhằm xây dựng thương hiệu chế biến cà phê đến cà phê chè thành phẩm sạch, phục vụ xuất khẩu và người tiêu dùng trong nước, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đề tài tập trung vào nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến tạo ra sản phẩm hàng hóa dịch vụ có chất lượng cao, phát triển bền vững nhất là ở vùng sâu vùng xa. Tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ, các lớp tập huấn, hội thi sáng tác kỹ thuật và tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương theo đề xuất của Liên hiệp Hội tỉnh.
     Tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình dự án phát triển cộng đồng. Chủ động tham gia các dự án Nhà nước và Dự án NGO phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã theo phương thức xã hội hóa hoạt động khoa học, kỹ thuật công nghệ, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Triển khai thành công dự án về nâng cao năng lực xóa đói giảm nghèo, lồng ghép chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Hướng Linh và tham dự án phát triển vùng, dự án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thôn bản có sự tham gia của cộng đồng của 2 Dự án Tầm nhìn thế giới ở 06 xã phía Bắc và Dự án Plan ở 10 xã phía Nam huyện. Đặc biệt, trong 03 năm từ 2010 - 2013, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật huyện đã tham gia thẩm định, tư vấn, phản biện và giám định xã hội các Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 20 xã trong huyện (trong đó có 01 xã điểm của tỉnh là xã Thuận và 03 xã điểm của huyện là xã A Túc, Hướng Phùng, Tân Liên) để trình UBND huyện phê duyệt.
     Nhờ việc nâng cao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết cấu hạ tầng và thay đổi diện mạo của huyện miền núi. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp bình quân hàng năm đạt: 656 tỷ đồng; Các vùng sản xuất chuyên canh tập trung phát triển ngày càng có hiệu quả, đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như cao su, sắn, cà phê, chuối,... Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm đạt 10.400 ha; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển cây cao su, hiện có 920,7 ha cao su tiểu điền, sản lượng mủ thu hoạch 260,9 tấn. Cây ăn quả phát triển ổn định, diện tích 2.770 ha. Đặc biệt cây chuối có 2.410 ha, cho hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có chiều hướng phát triển, các tiến bộ về giống được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm; hiện có 3.500 con trâu, 9.650 con bò, 24.600 con lợn, 6.500 con dê, 105.000 con gia cầm; Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng: 3.400 tấn. Việc chăn nuôi ở các thôn bản đã được quy hoạch, công tác thú y và phòng, chống dịch bệnh ngày càng chú trọng và tăng cường, tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt ngày càng cao,… Hỗ trợ cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hàng chục tấn giống lúa và ngô lai; hàng ngàn cây giống nông - lâm nghiệp; hàng trăm con gia súc giống, với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Chính quyền địa phương, tích cực phát huy mọi nguồn lực, vận dụng tốt các chính sách kinh tế của nhà nước để phát triển, người dân đã tích cực, hăng hái trong lao động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
     Ứng dụng khai thác các tiềm năng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương, trọng tâm là chế biến nông, lâm sản, giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 1.349 tỷ đồng; Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 11,5%, chiếm tỷ trọng 28%. Nhìn chung, hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Khu kinh tế thương mại Lao Bảo ổn định, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển, tạo việc làm cho hàng trăm lao động và thu nhập cho người dân. Hoạt động của ngành công nghiệp chế biến nông sản tiếp tục được đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo tiêu thụ sản phẩm nông sản như cà phê, sắn
     Tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng ở nông thôn ngày càng cải thiện, các chương trình mục tiêu quốc gia, xã biên giới, chương trình 135 được tổ chức thực hiện có hiệu quả đã góp phần tích cực trong việc cải thiện đời sống, sinh hoạt người dân ở nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực sự đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi.
    Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của người dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ được quan tâm đầu tư đúng mức, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, ngành học; quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục nâng cao, thực hiện tốt việc duy trì và củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, đến nay toàn huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở, có 02 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học. Đời sống văn hóa nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên; Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao được quan tâm đầu tư. Khai thác và phát huy có hiệu quả các trang thiết bị, kỹ thuật, bảo đảm chế độ tiếp, phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố và mở rộng.
Phát huy thành quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới".

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID